Switch to ADA Accessible Theme
Close Menu

Pagpipiyansa sa California, Wawakasan Para Sa Mga Nasasakdal Ng Kasong Kriminal

Bail bond concept shown with gavel and 100 dollar banknotes

Ang California ang unang estado na magtatanggal ng piyansa para sa mga nasasakdal ng kasong kriminal. Sa ilalim ng isang batas na nilagdaan kamakailan ni Gobernador Jerry Brown, ang mga nasasakdal ay maaaring maharap sa pagkakabilanggo o walang pagkakabilanggo ng walang kinakailangang pagbabayad ng piyansa habang nakabinbin ang kaso at naghihintay sa paglilitis  Ipagpatuloy ang pagbabasa para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bagong batas at sistema ng pagkakapiit bago ang paglilitis at makipag-ugnay sa isang bihasang tagapagtanggol sa Rancho Cucamonga  kung ikaw ay naaresto sa San Bernardino o Los Angeles County.

Ang Pagtatapos ng Pagpipiyansa sa California Pagkatapos ng 40 na Taong Pakikipaglaban, Pinagpasyahan ng Korte

SA simula ng taong ito, isang hukuman ng apela (appellate court) ng California ay naglabas ng opinyon na nagsasabing ang sistema ng piyansa ay labag sa Saligang-batas. Pinagsabihan ng hukuman ng apela (appellate court) ang korte ng paglilitis (trial court) dahil sa pagtatakda ng isang $350,000 piyansa para sa isang nasasakdal na naghihintay ng paglilitis nang walang pagsasaalang sa pinansyal na kalagayan ng nasasakdal o anumang alternatibo sa piyansa. Nabanggit ng korte ang sinabi ng isang gobernador ng California, 40 na taon ng nakakaraan, na ang sistema ng pagpipiyansa ay isang “buwis sa mahihirap na tao sa California,” at ang pagpuna na “libu-libong tao ay nalulugmok sa kulungan sa estadong ito kahit na hindi pa sila nahahatulan ng anumang krimen.”

Bilang tugon sa kasong ito at ang lumalagong view na ang piyansa ay hindi patas na nagpapasakit sa mga maralita,  ipinasa ng Lehislatura at nilagdaan ni Gov. Brown ang Reporma Para sa Piyansa sa California (California Money Bail Reform Act). Sa ilalim ng batas, ang mga lokal na hukuman ng paglilitis ay magkakaroon ng pagpapasya upang matukoy kung nararapat palayain o ipiit ang mga naaresto  bago ang paglilitis o iba pang mga pamamaraan.Nagsasaad ang batas ng isang sistema ng pag-uuri ng mga hukuman batay sa mga algorithm ng mga hukuman sa bawat hurisdiksyon na kanilang nilikha upang matukoy kung ang isang nasasakdal ay mababa ang panganib (low risk), daluyan panganib (medium risk), o mataas na panganib (high risk).”Panganib” ay tumutukoy sa posibilidad na ang isang defendant ay maglalagay ng panganib sa publiko o mabigong magpakita para sa karagdagang mga pagpapakita sa hukuman, batay sa mga kadahilanan tulad ng bigat ng krimen at ang posibilidad ng risidibismo.

Karamihan sa mga naaresto dahil sa di-marahas at maliit na paglabag sa batas (misdemeanor) ay maaring palayain habang nakabinbin ang paglilitis, maliban kung ang mga ito ay hinatulan na “mataas na panganib” (high risk). Ang mga defendants na dati ng naakusahan o dati nang napatunayang nagkasala ng marahas na paglabas ng batas (felony) ay dapat ituring na mataas na panganib (high risk), ngunit maaari nilang pasinungalingan ang pagpapalagay na ito na may katibayan na kasalungat. Ang mga nasasakdal  ay maaaring palayain sa kanilang sariling paggarantiya (released on own recognizance) o sa ilang mga kundisyon, tulad ng pagsubaybay gamit ng GPS o ang pangangailangan ng pag check-in sa isang opisyal. Kung ang isang akusado ay nakakulong, ang hukuman ay dapat na dinggin ang kagkakakulong sa loob ng tatlong araw.

Ipinagbunyi ng American Civil Liberties Union ang orihinal na pagsisikap upang tapusin ang pagpipiyansa ngunit tumutol sa huling bersiyon ng  batas na ito. Naniniwala ang ACLU na ito ay mabigat na timbang patungo sa pagpipigil (detention) at nagbibigay sa mga lokal na hukom ng masyadong maraming mga pagpapasya na walang pananggalang, at nag-iiwan ng bukas na problema ng patuloy na diskriminasyon batay sa lahi o laban sa mga mahihirap.

Ang batas na ito ay magiging epektibo sa Oktubre ng 2019, na nagbibigay ng panahon sa hurisdiksyon upang magtatag ng mga bagong patakaran ukol sa detensyon bago ang paglilitis. alinsunod sa bagong batas. Mananatiling malakas ang posibilidad na ang industriya ng piyansa, na epektibong mabubuwag sa bagong batas, ay maghahain ng kaso, na maaaring magpaantala sa pagpapatupad ng mga batas na ito.

Si Atty. John D. Lueck ay isang mapagkakatiwalaang tagapagtanggol ng mga kasong criminal sa Rancho Cucamonga na may higit sa 42 taon ng serbisyo sa mga kliyente sa San Bernardino at Los Angeles county. Ang mga kasong ito ay lubos na sensitibo at nangangailangan ng bihasang  representasyon upang matiyak na ang iyong mga karapatan ay protektado. Kung ikaw o ang kakilala ninyo ay naaresto para sa isang krimen, makipagugnayan sa isang abogado sa Rancho Cucamonga na si John D. Lueck sa 909-484-1963 para sa isang libreng paunang konsultasyon.

Facebook Twitter LinkedIn