Switch to ADA Accessible Theme
Close Menu

Mga Bagong Batas sa California na Pinagbabawal Ang Mga Lihim na Pakikipag-ayos, Protektahan ang mga Biktima sa Mga Kaso ng Sekswal na Panliligalig (Sexual Harassment)

policy update road sign against beautiful sky background

Ang mga mambabatas ng California ay tumutugon sa #MeToo na kilusan ng may sigasig, na gumawa at nagpasa ng maraming batas na inilaan upang protektahan ang mga empleyado sa lugar ng trabaho. Nilagdaan ni Gobernador Jerry Brown ang ilang mga panukalang batas na naglilimita sa kakayahan ng nagpapatrabaho (employer) na alisin at pagtakpan ang mga pagkakataong sekswal na panliligalig (sexual harassment), kundi ay palawakin ang mga karapatan ng mga biktima ng panggigipit.Ipagpatuloy ang pagbabasa para sa mga detalye tungkol sa mga pinakabagong panukalang batas, at makipag-ugnayan sa isang bihasang abogado ng sekswal na panliligalig (sexual harassment) ng Southern California kung kayo ay biktima ng panliligalig o diskriminasyon sa trabaho.

Senate Bill 820: Wala nang mga lihim na pakikipag-ayos at mga di-pagsisiwalat na kasunduan

SB 820, na magiging epektibo sa Enero 1, 2019, ay nagbabawal sa mga probisyon sa kasunduan sa pag-areglo na humahadlang sa mga partido na talakayin ang mga datos ng kaso. Ang panukalang batas ay naglalayon sa matagal na kasanayan ng pagbabayad sa mga biktima ng sekswal na panliligalig (sexual harassment) upang maiwasan ang iskandalo na nangangailangan sa kanila na manahimik habang at pagkatapos ng kaso. Ang batas ay nagpapahintulot upang mapanatili ng mga biktima ang kanilang sariling pagkakakilanlan na maging pribado kung nais nila, ngunit ipinagbabawal ang mga tagapag-empleyo (employers) mula sa pagpapanatiling kumpedensyal o lihim ng alinman sa mga may sala ng panggigipit o ang pag-uugali at ikinilos na humantong sa kaso.

Senado Bill 1300: Walang sapilitang paglabas ng pananagutan

Ipinagbabawal ng SB 1300 ang mga nagpapatrabaho na humiling na pumirma ang mga empleyado ng mga kasunduan na naglilimita sa kanilang kakayahang upang opisyal na maghain ng reklamo at magsakdal batay sa mga pahayag ng sekswal na panliligalig sa lugar ng trabaho. Kinakailangan ng ilang mga taga-empleyo na papirmahin ng kasunduan bilang kondisyon upang mabigyan ng bagong trabaho, o para maipagpatuloy ang pagtatrabaho. Maari rin itong maging kondisyon para makakuha ng bonus o umento. Ang batas na ito ay naglalayong wakasan ang ganitong kasanayan.

Karagdagang mga panukalang batas na nagpapalawak ng mga karapatan ng mga biktima, mga kinakailangan sa pagsasanay

Ang Assembly Bill 1619 ay nagtatakda ng mas matagal na batas na may mga para sa sekswal na pang-aatake kaysa sa iba pang pangmamamayang kahilingan (civil claims) na nagpapahintulot sa mga biktima na magsakdal hanggang sa 10 taon matapos ang huling insidente ng pang-aabuso o karahasan. Pinipigilan ng SB419 ang lehislatura ng California na gumanti laban sa isang empleyado o lobbyist para sa pagsasampa ng reklamo sa panliligalig (harassment), at nag-aatas sa Lehislatura na itago ang rekord ng lahat ng mga reklamong inihain nang hindi bababa sa 12 taon. Pinapalawak ng SB 1343 ang umiiral na pangangailangan para sa pagsasanay sa lugar ng trabaho tungkol sa sekswal na panliligalig upang sakupin ngayon ang karamihan sa mga nagpapatrabaho sa California. Nagdagdag ang AB 2055 ng impormasyon tungkol sa mga patakaran ng sekswal na panliligalig ng California hanggang sa mga materyales sa pagsasanay sa etika para sa mga tagalobi (lobbyists).

Tinanggihan ni Gobernador Brown ang panukalang batas na nagbabawal sa mga kasunduan sa arbitrasyon

Hindi pinirmahan ni Gobernador Brown ang lahat ng panukalang-batas na inihain  sa kanya sa sesyong ito. Pinili niyang tanggihan, sa pangalawang pagkakataon, ang isang panukalang batas na nagbabawal sa mga tagapag-empleyo (employers) na na nangangailangan sa mga manggagawa na pumirma sa mga kasunduan sa arbitrasyon na pumipigil sa kanila na magsakdal para sa sekswal na panliligalig sa isang hukuman ng batas. Tinanggihan ni Gobernador  Brown ang panukalang batas na  AB 3080 tulad ng pagtanggi niya sa AB 465 sa taong 2015 kasama ang mga katulad na probisyon, na umaangkin na ang naturang panukalang batas ay lumabag sa pederal na batas batay sa kamakailang mga desisyon ng Korte Suprema na may matinding pagprotekta sa mga kasunduan sa arbitrasyon. Habang ang SB 1300, na tinalakay sa itaas, ay pumipigil sa mga nagpapatrabaho mula sa paglilimita ng mga pananagutan sa panliligalig sa pangkalahatan, ang mga nagpapatrabaho sa California ay malaya pa rin upang mangailangan ng arbitrasyon sa mga kaso ng panliligalig.

Kung ikaw ay biktima ng sekswal na panliligalig sa lugar ng trabaho sa San Bernardino o sa Los Angeles County at nais mong malaman ang iyong mga opsiyon, kontakin ang mahabagin at epektibong abogado ng sekswal na panliligalig abogado sa Rancho Cucamonga  na si John D. Lueck. Tumawag sa numerong  909-484-1963 para sa isang libreng konsultasyon.

Facebook Twitter LinkedIn