Close Menu

Category Archives: Tagalog

Fender bender accident

Ang Malaking Epekto Ng Mga Aksidenteng Pagkabangga sa Likod ng Kotse Habang Mabagal ang Pagtakbo

By John D. Lueck |

Isa sa mga pinaka-pangkaraniwang uri ng aksidente ay ang banggaan sa likod ng sasakyan (fender-bender)¬† na marahil ay kinasasangkutan ng isang drayber na lumalabas sa isang parking lot o ang hindi pagtupad na pabagalin ang sasakyan at tumigil sa isang stop sign o traffic signal.Habang ang mga naturang aksidente ay maaaring magdulot lamang ng… Read More »

Facebook Twitter LinkedIn Google Plus
image of gavel and stack of money

Pagpipiyansa sa California, Wawakasan Para Sa Mga Nasasakdal Ng Kasong Kriminal

By John D. Lueck |

Ang California ang unang estado na magtatanggal ng piyansa para sa mga nasasakdal ng kasong kriminal. Sa ilalim ng isang batas na nilagdaan kamakailan ni Gobernador Jerry Brown, ang mga nasasakdal ay maaaring maharap sa pagkakabilanggo o walang pagkakabilanggo ng walang kinakailangang pagbabayad ng piyansa habang nakabinbin ang kaso at naghihintay sa paglilitis¬† Ipagpatuloy… Read More »

Facebook Twitter LinkedIn Google Plus
badge that reads polciy update

Mga Bagong Batas sa California na Pinagbabawal Ang Mga Lihim na Pakikipag-ayos, Protektahan ang mga Biktima sa Mga Kaso ng Sekswal na Panliligalig (Sexual Harassment)

By John D. Lueck |

Ang mga mambabatas ng California ay tumutugon sa #MeToo na kilusan ng may sigasig, na gumawa at nagpasa ng maraming batas na inilaan upang protektahan ang mga empleyado sa lugar ng trabaho. Nilagdaan ni Gobernador Jerry Brown ang ilang mga panukalang batas na naglilimita sa kakayahan ng nagpapatrabaho (employer) na alisin at pagtakpan ang… Read More »

Facebook Twitter LinkedIn Google Plus
Brown juvenile law gavel

Bagong batas ng California na hahadlang sa paglilitis ng menor de edad na may edad na 16, bilang matatanda

By John D. Lueck |

Sa ilalim ng kasalukuyang batas sa California, ang menor de edad na kabataan na may edad na 14 taong gulang ay maaaring litisin bilang isang matanda depende sa sitwasyon ng krimen at ang likas na katangian ng mga nasasakdal. Sa kasalukuyan, may bagong batas na inihaharap sa Lehislatura ng California na kakailanganing litisin ang… Read More »

Facebook Twitter LinkedIn Google Plus