Switch to ADA Accessible Theme
Close Menu

Bagong batas ng California na hahadlang sa paglilitis ng menor de edad na may edad na 16, bilang matatanda

Juvenile law gavel rest with gavel on top of table

Sa ilalim ng kasalukuyang batas sa California, ang menor de edad na kabataan na may edad na 14 taong gulang ay maaaring litisin bilang isang matanda depende sa sitwasyon ng krimen at ang likas na katangian ng mga nasasakdal. Sa kasalukuyan, may bagong batas na inihaharap sa Lehislatura ng California na kakailanganing litisin ang lahat ng 14 at 15-taong gulang na kabataan bilang juveniles, anuman ang krimen. Basahin ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga dahilan at batayan ng nasabing batas, at makipag-ugnayan sa isang bihasang abogado sa San Bernardino county sa anumang mga tanong.

Senate Bill 1391: Tanging juvenile court para sa mga menor de edad na mababa sa edad na 16

Sa ilalim ng umiiral na batas sa California, maaaring ilipat ng isang tagausig upang litisin ang isang 16 taong gulang bilang isang matanda para sa anumang krimen. Maaari ring ilipat ng isang tagausig upang litisin ang isang menor de edad 14 o 15 taong gulang bilang isang matanda na may posibilidad na pagkabilanggo sa bilangguan ng mga nasa hustong gulang kapag napatunayang nagkasala, kung ang menor de edad ay pinaniniwalaang gumawa ng isa sa ilang malubhang krimen tulad ng pagpaslang o panggagahasa. Aalisin ng SB 1391 ang anumang pagpapasya ng tagausig at hukuman upang subukan ang isang menor de edad sa ilalim ng 16 taong gulang bilang isang matanda, anuman ang krimen. Ang mga tagasuporta ng panukalang batas na ito ay nagsasabi na ang kakayahan upang subukan ang ilang menor de edad bilang mga matatanda ay lumikha ng malaking pagkakaiba sa pagtrato sa iba’t-ibang grupo. Ayon sa istatistika ng datos sa nakalipas na 10 taon, ang mga minoryang grupo ng kabataan ay sinusubukan bilang matatanda sa higit na mas mataas na porsiyento kumpara sa mga Caucasians: 50 porsiyento ang Latino at 60 porsiyento ang African-American na mga kabataan ang sinubukan bilang matatanda at ipinadala sa bilangguan ng mga nasa matatanda, habang 10 porsiyento lamang ng Caucasian na nagkasala ang pinadala sa bilangguan ng mga nasa hustong gulang. Tinutukoy rin ng mga tagasuporta ng nasabing panukalang batas ang mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga kabataan ay hindi gaanong nakakakilala ng tama at mali, mas madaling maimpluwensyahan ng matatanda, at mas malamang na magkaroon ng kapansanan sa pag-aaral o iba pang mga isyu ng kalusugang pangkaisipan. Ang SB 1391 ay pumasa sa Senado at sa Komite ng Asembleya sa Kaligtasan ng Publiko, at narinig at winawasto ng Komite sa Paglalaan ng Asembleya. Hinihintay ngayon ito ng Asembleya na kumuha ng isang buong boto.

Ang SB 1391 ay bahagi ng isang mas malaking inisyatiba ng reporma ng hustisya

Ang SB 1391 ay bahagi ng Karampatan at Katarungang Bungkos (Equity and Justice Package), isang serye ng limang panukalang pampublikong kaligtasan na nilikha ng mga senador ng estado na sina Ricardo Lara at Holly Mitchell. Ang iba pang panukalang batas ay magbibigay ng pangangalagang pangkalusugan at suporta sa mga taong pinawalang-sala at pinalaya mula sa pagkakabilanggo, reporma sa mga patakaran at tuntunin ng paghahatol, at magtatag ng isang minimum na edad para sa pag-uusig ng kabataan. Ang Law Office ni John D. Lueck ay isang pinagkakatiwalaang tagapagtanggol sa Rancho Cucamonga na may mahigit sa 42 taon ng serbisyo sa mga kliyente sa San Bernardino at Los Angeles County. Ang mga kasong ito ay lubhang sensitibo at nangangailangan ng mga bihasang representasyon upang matiyak na ang iyong mga karapatan ay protektado. Kung kayo o kakilala ninyo ay naaresto para sa isang krimen, makipag-ugnayan sa Rancho Cucamonga kriminal na abogado John D. Lueck sa 909-484-1963 para sa isang libreng paunang konsultasyon.

Facebook Twitter LinkedIn