Switch to ADA Accessible Theme
Close Menu

Ang #MeToo na Kilusan ay Nagdadala ng Pagtalon sa Bilang ng Pagangkin sa EEOC

woman has me too written in palm

Ang mga empleyado sa buong bansa ay matinding isinasapuso ang mga nakakapagpalakas na mensahe ng kilusang #MeToo. Ayon sa datos mula sa U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ay nagpapakita ng isang malaking pagtaas sa bilang ng mga paghahabol na isinasampa magmula ng nagsimula ang naturang kilusan noong nakaraang taon, na nagsasaad ng pinaigting na kamalayan ng mga panliligalig na pag-uugali at higit na handang makipaglaban sa halip na basta na lang hayaan ipagpatuloy ang hindi naaangkop na pag-uugali. Ipagpatuloy ang pagbabasa para sa mga karagdagang detalye tungkol sa pag-angat ng paghahabol sa panliligalig sa lugar ng trabaho, at makipag-ugnayan sa isang bihasang abogado ng sekswal na panliligalig ng Southern California kung kayo ay biktima ng panliligalig o diskriminasyon sa trabaho.

Bilang ng paghahabol sa EEOC, tumaas sa 2018

Ayon sa isang pahayag kamakailan-lamang mula sa EEOC, ang mga pederal na ahensiya na nagpapatupad ng mga habla ng karapatang sibil hinggil sa diskriminasyon at panliligalig sa lugar ng trabaho, ang mga paunang datos para sa piskal na taon ng 2018 (na natapos ng Setyembre 30) ay nagpapakita ng isang nakahihikayat na mga pagtaas sa ang bilang ng mga paghabla at pag-angkin. Sa ngayon, ang EEOC ay nakapaghain na ng 66 na demanda ukol sa panliligalig, kabilang ang 41 sa mga paratang ng sekswal na panliligalig. Ito ay higit sa 50 porsyentong pagtaas na bilang ng mga naihaing kaso sa taong 2017. Nagkaroon din ng higit sa 12 porsiyento na pagtaas sa bilang ng mga kasong isinampa sa EEOC ukol sa pagbibintang ng sekswal na panliligalig sa taong 2017. Habang ang 12 porsiyento na pagtaas ay mukhang hindi gaanong malaki, ang bilang ng mga naihaing kaso ay nanatiling walang paggalaw sa loob ng huling pitong taon; ang 2018 ay tanda ng unang makabuluhang pagtaas sa halos isang dekada. Ang bilang ng mga natuklasang may makatwirang dahilan ay tumaas mula 970 sa 2017 sa 1,200 sa 2018 Sa pagitan ng mga administratibong pagpapatupad ng mga aksyon at mga habla, ipinagmamalaki ng EEOC ang mga nakuhang halos $70 milyon para sa mga biktima ng sekswal na panliligalig sa taon sa piskal na taong 2018, mahigit sa kalahati sa $47.5 milyong nakuha sa 2017 at halos doble kumpara sa mga nagdaang taon.

Ang mga numero ng EEOC ay nagsasabi lamang ng bahagi ng kuwento; Ang mga empleyado ay maaaring maghabol sa mga ahensya ng estado at lokal, pati na rin ang magdala ng mga pribadong paghahabla. Karagdagang mga programa sa pagsasanay sa trabaho, mas malawak na kamalayan at tulong, agresibong pag-uusig ng mga kaso sa tulong ng mga dalubhasang tagapagtaguyod ng batas, pati na rin ang pagbabago sa ating pag-unawa at pagnanais na magparaya sa panliligalig sa lugar ng trabaho na nagmumula sa kilusang #MeToo na may malaking pagambag sa pagtaas ng mga pag-angkin at matagumpay na mga pagkilos. Nararapat isapuso ng mga empleyado  ang mga aral na natutunan sa nagdaang taon at patuloy na lumipat patungo sa isang mas mahusay na kultura sa pinagtatrabahuhan, at ang paghahanap ng legal na tulong kung saan nararapat kung makaranas o masaksihan ang mga kaso ng sekswal na panliligalig.

Ang Law office ni John D. Lueck ay isang pinagkakatiwalaang tagapagtanggol ng sekswal na panliligalig  sa Rancho Cucamonga na may mahigit sa 42 taon ng serbisyo sa mga kliyente sa San Bernardino at Los Angeles County. Ang mga kasong ito ay lubos na sensitibo at nangangailangan ng bihasang  representasyon upang matiyak na ang iyong mga karapatan ay protektado. Kung ikaw  o ang iyong kakilala ay biktima ng sekswal na panliligalig sa lugar ng trabaho, makipagugnayan sa isang abogado sa Rancho Cucamonga na si John D. Lueck sa 909-484-1963 para sa isang libreng paunang konsultasyon.

Facebook Twitter LinkedIn